ඔබේ IQ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට උපකාරී වන වෙබ් අඩවි 5ක්

Jun 14, 2019

Intelligence quotient කියන්නේ සුවිශේෂී දැනුමක්. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් මනස වෙහෙසවා විසඳිය යුතු ගණිත ගැටළු IQ ලෙස හඳුන්වනවා. මනස වර්ධනය කර ගැනීමට නිතර IQ ගැටළු විසඳීමෙන් උපකාර ලැබෙනවා. IQ වල ඇති වැදගත්කම නිසාම බොහෝ තරඟකාරී විභාග වලට IQ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා දෙනවා. ඉතින් අද අපි තීරණය කළා ඔබේ IQ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට උපකාරී වන වෙබ් අඩවි 5ක් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න.

Continue Reading Below

පහත සඳහන් වෙබ් අඩවි වලින් ඔබට නොමිලේ IQ ගැටළු විසඳන්නට ලබා දෙනවා. ඒවා විසඳාලීමට ඔබට යම් කාල සීමාවක් ලබා දෙන අතර, එම කාලය තුලදී ඔබට ඒවා විසඳීමට සිදු වෙනවා. ඔබ පිළිතුරු ලබා දුන් පසු ඒවා නිවැරදි දැයි පරික්ෂා කර ඔබට ලකුණු ලබා දෙනු ලබනවා.

 

1 SeeMyPersonality.com

2 123Test.com

3 Free-IQtest.net

4 BrainMetrix.com

5 TestYourself.PsychTests.com

Share Now

Related Article