විවාහ ජීවිතයේ මිහිර පෙන්වන චිත්‍ර සටහන් – Hyocheon Jeong

Aug 12, 2017

කොරියානු චිත්‍ර ශිල්පී හයෝචිඔන් ජෙඔන්ග් ඉතාම සුන්දර අර්ථවත් දේ සිතුවමට නගන කලාකරුවෙක්. මේ සුන්දර නිර්මාණ දකින විට ඔබේ සිත හිනාවකින් පිරේවි. විවාහ වුන තරුණ යුවලකගේ ආදරයේ මිහිරියාව පෙන්වන මේ අපූරු රුප පෙළ අපේ නෙත ගැටුනේ අන්තර්ජාලයෙන්.

Continue Reading Below
Share Now

Related Article