හෙට නෙවෙයි, අද

Aug 3, 2020

එක්තරා යුවලක් විවාහ වී නව නිවසක පදිංචියට ගියා. දිනක් තරුණිය කඩයක තිබූ අලංකාර, තරමක් මිල අධික ගවුමක් පෙන්වා එයට කැමැති බව පැවසුවා.

Continue Reading Below

“ග්රේස්, මම දවසක එය ඔබට අනිවාර්යෙන් අරන් දෙන්නම්. අපි දැන් අනාගතය වෙනුවෙන් මුදල් ටිකක් ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ. මගේ රැකියාවේ පඩි වැඩි වුනාම මම ඔබට එය අරන් දෙනවා.” තරුණයා ඇයට පොරොන්දු වුණා.

තරුණිය නැවත ඒ ගැන මතක් නොකළත් එය තරුණයාට අමතක වුනේ නැහැ. ඔහුගේ පඩිය වැඩි වුනත් ඒ වන විට තරුණියට දරුවෙකු ලැබී තිබුණා.

“පඩිය වැඩි වුනත් දැන් අපිට දරුවෙකුත් ඉන්නවා. ඉස්සරහට වියදම් වැඩි වෙවී. තව ටිකක් ඉතුරු කරල පස්සෙම ගවුමක් අරන් දෙනවා.” ඔහු තනිවම සිතුවා.

මේ ලෙස වසර ගණනාවක් ගෙවී ගියා. ඔහුට තවත් උසස් වීමක් සමඟ පඩි වැඩි වීමක් ලැබුණා. එදා ඔහු ඇය වෙනුවෙන් ගවුම මිලදී ගත්තා. බිරිඳ ආශාවෙන් ගවුම අතට ගත්තා. නමුත් ඒත් එක්කම ඇයගේ නෙතට කඳුලකුත් පිරී ආවා.

“ඔබට ස්තූතියි. එත් බලන්න, මේ ගවුම ගැලපෙන්නේ තරුණියකට. මා වැනි මහළු වයසේ කෙනෙක්ට මේක කොහොමටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක දරුවන් ලැබුනට පස්සේ මම ගොඩාක් මහත් වෙලා. මට මේ ගවුම කිට්ටු කරන්නවත් බැහැ. මම තරුණියක් වෙලා හිටපු දවස් වල මේක අඳින්න තිබුනා නම්…” කී ඇය දිගු සුසුමක් හෙලුවා.

ඉතින්, ඔබ වෙනුවෙනුත්/ අනිත් අය වෙනුවෙනුත් ඔබට කිරීමට අවශ්ය දේ කල් දැමීමෙන් වලකින්න.

ළමා කාලය හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ළමා කාලයේ ලැබිය යුතු දේවල් ළමා කාලයේ ලබා ගන්න.

තරුණ කාලය හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තරුණ කාලයේ ලැබිය යුතු දේවල් තරුණ කාලයේ ලබා ගන්න.

ජීවිතය විඳින්න. හෙට නෙවෙයි, අද

සමාධි ඩයස් මෙනවියගේ Facebook ගිණුමේ සටහනක් ඇගේ අවසර ඇතිව උපුටා ගන්නා ලදී. ඇයට ස්තුතිය පල කර සිටිමු.

Share Now

Related Article