නිවසට තිර රෙදි තෝරාගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

Apr 2, 2016

තමන්ගේම කියා නිවසක් යනු ඕනෑම අයෙකුගේ සිතක් තුල පවතින මිහිරි සිහිනයක්. මහන්සියෙන් උපයාගත් මුදලින් නිවසක් තැනෙන විට, සැදී අවසන් වූ ඒ නිවස හැඩ වැඩ වන විට දැනෙන සතුට මනින්නට බැහැ. ඉතින් නිවසක් අලංකාර කරන විට තිර රෙදි තෝරාගැනීම කෙරෙහිද ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ තනා අවසන් කල නිවාස අද්විතීය ලෙස අලංකාර කිරීමේ හැකියාව ඔබ තෝරාගන්න තිර රෙදිවලට ඇති නිසා.

Continue Reading Below

තිර රෙදි තෝරාගන්නා විට බරින් වැඩි තිර රෙදි මෙන්ම බරින් ඉතා අඩු තිර රෙදි තෝරාගැනීම ද නොකළ යුතුයි. බරින් වැඩි තිර රෙදි රැළි කිරීමට අපහසු වන අතර බරින් ඉතා අඩු තිර රෙදි හොඳින් එල්ලා වැටෙන්නේ නැහැ.

මිලට ගැනීමට ගිය විට තිර රෙදි කැබැල්ල එකෝඩියන් එකක් ආකාරයෙන් රැළි කර පහලට අත් හැරීමෙන් මේ පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත හැකියි.

ඒ වගේම නිවසේ බිත්තිවල ඇති වර්ණ සංයෝජනය, බදු මුට්ටු තබන ආකාරය සහ ඔබේ අතේ ඇති මුදල පිළිබඳවත් සිතිය යුතුයි.

පහතින් දැක්වෙන්නේ අලංකාර ලෙස තිර රෙදි වලින් හැඩ කරන ලද කාමර කිහිපයක පින්තූරයි. ඒ මගින් තිර රෙදි මෝස්‌තර, සරසන ආකාරය මෙන්ම වර්ණ ගැලපීම පිළිබඳවද ඔබට මනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිවේවි.
Share Now

Related Article