විවාහ වීමට පෙර ආර්ථිකව ශක්තිමත් වෙමු.

Nov 7, 2016

විවාහය යනු ඔබගේ ජිවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවක්. මෙතෙක් ස්වාධීනව ජීවත් වූ ඔබ, අනාගතය; සහකරු සමග බෙදා ගෙන ගත කිරීමට යන අවස්ථාවේ පවුලේ ආර්ථිකයද ඔබ දෙදෙනා විසින් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. නමුත් ඔබට සිතේ සතුටින් පෙර ඔබ ජිවත් වූ ආකාරයේ ශක්තිමත් චරිතයක් ආකාරයෙන්ම පවත්වාගැනීමට හැකිනම් එය ඔබගේ ජීවිතය සහ මනස සැහැල්ලුවෙන් හා පහසුවෙන් තබාවි. ස්වාධීන , ශක්තිමත් කාන්තාවක් මෙන්ම බිරිඳක් වෙන්න මේ දේවල් සපුරා ගන්න.

Continue Reading Below

  1. ඔබටම අවේණික වූ චින්තනයක් පවත්වා ගන්න. එය ප්‍රකාශ කිරීමට බිය නොවන්න.
  2. රැකියාවක නිරත වී ඔබගේ වියදම් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ඔබම සොයාගනිමින් අදායම සහ වියදම් නිවැරදි ලෙස තනිව කළමනාකරණය කරගැනීමට හුරුවන්න.
  3. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භකර හදිසි අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකට හැර වෙනත් කිසිදු දෙයකට එම මුදල් නැවත ගැනීමෙන් වලකින්න.
  4. ණය නොවී විවාහ උත්සවය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් වෙනම ඉතිරි කර ගන්න.
  5. වෙනත් ණයකට ඔබ යටත් වී ඇත්නම් ඒවා සම්පුර්ණයෙන් ගෙවා අවසන් කරන්න. එය විවාහ වූ පසු ගෙවීමට ඇති ණය පිලිබඳ ඇතිවන අනවශ්‍ය පීඩනයන්ගෙන් ඔබව මුදා ගනු ඇත.

Tags

HK 5

Share Now

Related Article