ගෙදර දොර වැඩ පහසු කරවන රහස් 9ක් මෙන්න

Feb 29, 2016

Continue Reading Below


  • ඇඳුම් වල ඇලී ඇති බබල් ගම් ඉවත් කිරීමට.

ඇඳුම පැයක් පමණ ශීතකරණයේ තබන්න.


  • ළූණු කපනා විට ඇස් වලින් කඳුළු ඒම පාලනය කරගැනීමට.

ළූණු ගෙඩියේ පොත්ත ඉවත් කර විනාඩියක් පමණ ඇල් වතුරේ බහා තබන්න.


  • කුහුඹු කරදරය පාලනය කරගැනීමට.

නිවසේ කුහුඹුවන් ගැවසෙන ස්ථාන අසලින් පිපිඥා කැබැල්ලක් තබන්න.


  • දෙහි ගෙඩි වලින් යුෂ පහසුවෙන් මිරිකා ගැනීමට

දෙහි ගෙඩි මද රස්නය සහිත ජලයේ පැයක් පමණ බහා තබන්න.


  • මුහුණ බලන කණ්නාඩි ඔපවත් කරගැනීමට.

ස්ප්‍රයිට් ස්වල්පයකින් පෙඟවූ රෙදි කැබැල්ලකින් කණ්නාඩිය හොඳින් පිස දමන්න.


  • සුදු ඇඳුම් වලට වඩා සුදු පැහැයක් ලබා දීමට.

ඇඳුම් දෙහි පෙත්තක් දෙකක් සහිත මද රස්නයක් ඇති ජලයේ විනාඩි 10ක් පමණ බහා තබන්න.


  • මීයන් පලවා හැරීමට

ගම්මිරිස් කුඩු කර ජලය සමඟ මිශ්‍ර කර මියන් ගැවසෙන ස්ථාන වල ඉසින්න.


  • ඇඳුම් වල තැවරී ඇති තීන්ත පැල්ලම් ඉවත් කිරීමට.

තීන්ත පල්ලම් ඇති ස්ථාන සම්පූර්ණයෙන් වැසෙන සේ දන්තාලේප තවරා හොඳින් වියලෙන්නට හැර පසුව සෝදා හරින්න.


  • අර්තාපල් පහසුවෙන් පොතු හැරගැනීමට.

තැම්බූ අර්තාපල් විනාඩියක් පමණ ඇල් ජලයේ බහා තබන්න.


Tags

HK 1

Share Now

Related Article