ආහාර ගබඩා කරනවාට අමතරව ශීතකරණයෙන් ගත හැකි ප්‍රයෝජන 5ක්

Apr 18, 2016

ශීතකරණයක මූලික ප්‍රයෝජනය වන්නේ ආහාර පානවල නැවුම් බව රැකගනිමින් ඒවා කල් තබා ගැනීමට උපකාරී වීමයි. ඊට අමතරව පහත ආකාරයේ ප්‍රයෝජනත් එයින් ගත හැකි බව ඔබ දැන සිටියාද?

Continue Reading Below

තදින් ඇලී ඇති ලියුම් කවර වල මුද්‍රා ගැලවීමට.


ඇලී ඇති ලියුම් කවරය ෂොපින් උරයක දමා පයක් පමණ තබා පිටතට ගත විගස paper cutter එකකින් හෝ අඩිරූලක් භාවිතයෙන් විවෘත කරගන්න.


ඉටි පන්දම් දිගු වෙලාවක් භාවිත කිරීමට


ඉටි පන්දම් පත්තු කිරීමට පෙර පැය කිහිපයක් ශීතකරණයේ තබන්න. ඉටි වැගිරීම අඩු වීම මෙන්ම දිගු වේලාවක් ඉටි පන්දම දල්වා තබා ගැනීමට එය උපකාරී වේවි.


Jeans වල දුගඳ නැති කිරීමට.


Jeans කැන්වස් බෑගයකට දමා රාත්‍රියක් පුරාවට ශීතකරණයේ තබන්න. අඩු උෂ්ණත්වය නිසා බැක්ටීරියා ආදිය විනාශ වන නිසා ඇඳුමේ දුගඳ නැති වී යනු ඇති.


බීජ ගබඩා කිරීමට


මල් ඇට, එළවලු පලතුරු ඇට ආදිය සිටවන දිනය වෙන තෙක් තැබීමට ශීතකරණය යොදාගන්න පුළුවන්.


දූවිලි වැකි ඇඳුම් පැළඳුම් පිරිසිදු කරගැනීමට


දුවිලි වැකි ඇඳුම්, බෙඩ් ශීට්. කුෂන් කවර ආදිය මල්ලක බහා රාත්‍රියක් පුරා ශීතකරණයේ තබා සේදීමෙන් වැකී ඇති දූවිලි පහසුවෙන් ඉවත් වනවා..

Tags

HK 1

Share Now

Related Article