ලස්සනට සාරිය අඳින ක්‍රම 12 ක් – 5 කොටස

Mar 10, 2017

Continue Reading Below

උත්තර ක්‍රමය (Northern Style)

මෙය ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය සාරි විලාසිතාවක්. මේකෙදි සාමාන්‍ය ලෙසම සාරිය ඇඳගෙන පොට සඳහා රැලි යෙදීමෙන් වලකින්න ඕන. ඒ වෙනුවට පොට කඩාහැලෙන ආකාරයට යොදා ගැනීම තමයි කරන්නේ. මේ වීඩියෝවෙන් එක හොඳින් පැහැදිලි වේවි.


fb-like-beg


රාජිනි ක්‍රමය (Rajrani Style)

මේ ක්‍රමයේදී කරන්නේ සාමාන්‍ය ලෙස සාරිය ඇඳගෙන පොට ඉදිරියට ගැනීමයි. ඉන් පසු පොටේ එක් කෙළවරක් පිටුපසට කර කටුවක් ගස ගන්නවා. පහත වීඩියෝවෙන් මෙය වඩාත් පැහැදිලි වේවි.

Share Now

Related Article