නිර්මාණශීලී විවාහ ආරාධනා පත්‍ර 10ක්

May 5, 2016

තමන්ගේ විවාහ මංගල උත්සවය තමන්ට පුළුවන් විදිහට ලස්සනට කරන්නයි අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ. එතැනදී විවාහ ආරාධනා පත්‍ර, මංගල කේක් ඇසුරුම් ආදී මේ සියළුම දේත් නිර්මාණශීලීව කරන්නට තමයි අපි කැමති. මේ ඔබේ ඒ ආශාව ඉටු කරගැනීම වෙනුවෙන් උපකාරී කර ගත හැකි විවාහ ආරාධනා පත්‍ර සාම්පල් කිහිපයක් තමයි පහතින් දැක්වෙන්නේ.

Continue Reading BelowTags

HK 6

Share Now

Related Article