අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (4) – අග්ගලා වර්ග 6ක්

Apr 4, 2016

ළඟ එන අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් කැවිලි පෙවිලි පිලිබඳ සිතන කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන ලිපි මාලාවක සිව් වන්න තමයි මේ. මීට පෙර ලිපි දෙකෙන් අප ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ පුහුල් දෝසි, බිබික්කම් සහ කැවුම් සාදාගන්නා ආකාරය පිළිබඳවයි.

Continue Reading Below

බැදි හාල් පිටි අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • නාඩු හාල් කෝප්ප 2
 • කලටි පොල් ගෙඩි 1
 • පැණි කෝප්ප 1 1/2

සාදන ක්‍රමය

 • ගල්, වැලි, වී ආදිය නැතිව සූදානම් කරගත් හාල් කබලෙන් බැදගන්න
 • ඇඹරුම් ගලකින් හෝ අඹරන යන්ත්‍රයකින් හෝ හාල් අඹරා ගන්න
 • පොල් ගෙඩිය සිහින් ලෙස ගාගන්න
 • පැණි ටික තාච්චියට වත්කර ලිප තබා පැණි උණුවන විට පොල් දමා හොඳින් කළවම් කරන්න.
 • එයට හාල් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දමා දෙහි ගෙඩි පමණට ගුලි සාදාගන්න.

වී පොරි අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • නාඩු හාල් කෝප්ප 2
 • ගම්මිරිස් ඇට 30
 • පුපුරවා ගත වී කිලෝ ග්‍රෑම් 1පැණි කෝප්ප 2 1/2

සාදන ක්‍රමය

 • හාල්සහ ගම්මිරිස් වෙන් වෙන්ව බැද කුඩු කරගන්න
 • පැණි තාච්චියක දමා ලිප තබා ඉටි පදමට උණුවන විට ලිපෙන් ඉවත්කර ගන්න.
 • හාල් කුඩුවලින් ස්වල්පයක් ඉතිරිකර ගෙන අනෙක් හාල් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු සහ වී පොරි ස්වල්පය බැගින් දමා කළවම්කර රස්නය තිබියදීම ගුළි සාදාගන්න. ඉතිරි හාල් පිටි බඳුනට අග්ගලා දමා පිටි තවරා භාජනයක අසුරා තබන්න.

බත් පොරි අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • වියළා ගන්නා ලද බත් කෝප්ප 2
 • ආල බැදගත් කුඩු හෝ බදින ලද හාල් පිටි කෝප්ප 1
 • පැණි කෝප්ප 2
 • පොල්තෙල් ලීටර් 1/4

සාදන ක්‍රමය

 • තෙල් ලිප තබා නටන විට හිල් හැන්දක් ගෙන වියළි බත් ස්වල්පය බැගින් තෙලට දමන්න
 • බත් බැදී උඩට මතුවී එනවිට කිරි ගොටුවකට දමා ගන්න.
 • පැණි ලිප තබා ඉටි පදමට එන විට ලිපෙන් ඉවත් කර, බත් හැඳි භාජනයකට දමා පැණි ස්වල්පය බැගින් එයට වත් කරමින් කළවම් කරන්න.
 • හොඳින් කළවම් වූ පසු පිටි ස්වල්පය බැගින් දමා කළවම් කර ගුළි සාදා පිටි දවටා භාජනයක අසුරා පිටි ස්වල්පයක් උඩින් ඉසින්න.

හබල පෙති අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • හබල පෙති කිලෝ ග්‍රෑම් 1
 • බැදගන්නා ලද පිටි කෝප්ප 2
 • පොල්තෙල් ලීටර් 1
 • පැණි කෝප්ප 3

සාදන ක්‍රමය

 • තෙල් ලිප තබා නටන විට හිල් හැන්දක් ගෙන හබල පෙති තෙලෙහි දමා බැදගන්න.
 • හබල පෙති බැදී, උඩට මතුවී එන විට කිරි ගොටුවකට දමා ගන්න.
 • පැණි ලිප තබා ඉටි පදමට එන විට ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන, බැදි හබල පෙති භාජනයකට දමා පැණි එයට වත් කරමින් හොඳින් කළවම් කරන්න.
 • ඉන්පසු පිටි ස්වල්පය බැගින් දමා කළවම් කර ගුළි සාදා පිටි දවටා භාජනයක අසුරා පිටි ස්වල්පයක් උඩින් ඉසින්න.

සව් අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • සව් හාල් ග්‍රෑම් 500
 • බැද ගන්නා ලද පිටි කෝප්ප 2
 • පොල්තෙල් ලීටර් 1
 • පැණි කෝප්ප 2

සාදන ක්‍රමය

 • තෙල් ලිප තබා නටන විට හිල් හැන්දක් ගෙන සව් තෙලෙහි දමා බැද ගන්න.
 • සව බැදී උඩට මතුවී එනවිට කිරිගොටුවකට දමා ගන්න.
 • පැණි ලිප තබා ඉටි පදමට එන විට ලිපෙන් ඉවත් කර, බැදගත් සව් භාජනයකට දමා පැණි එයට වත් කරමින් හොඳින් කළවම් කරන්න.
 • හොඳි කළවම් වූ පසු පිටි ස්වල්පය බැගින් දමා කළවම් කර ගුළි සාදා පිටි දවටා භාජනයක අසුරා පිටි ස්වල්පයක් උඩින් ඉසින්න.

හීන් ඉරිඟු අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

 • හීන් ඉරිඟු ග්‍රෑම් 500
 • ගම්මිරිස් ඇට 20
 • බැද ගන්නා ලද හාලි පිටි කෝප්ප 2
 • පැණි කෝප්ප 2

සාදන ක්‍රමය

 • ගම්මිරිස් කුඩු කරගන්න. හීන් ඉරිඟු කබලෙන් බැද ගන්න
 • පැණි තාච්චියක දමා ලිප තබා ඉටි පදමට එන විට ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න.
 • බැදගත් හීන් ඉරිඟු සහ පිටි ස්වල්පය බැගින් එක්කරමින් කළවම් කරන්න.
 • හොඳින් කළවම් වූ පසු ගම්මිරිස් එකතු කරන්න.
 • රස්නය තිබියදීම ගුළි සාදාගන්න.
 • හාලි පිටි බඳුනකට අග්ගලා දමා පිටි තවරා භාජනයකට දමන්න.

කියවන්න,

අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (1) – පුහුල් දෝසි

අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (2) – බිබික්කම් වර්ග 2ක්

අවුරුදු කෑම මේසය රසින් රස ගන්වන කැවිලි පෙවිලි (3) – කැවුම් වර්ග 3ක්

Share Now

Related Article