වට්ටක්කා රස හතරකට

Oct 27, 2017

Continue Reading Below

01 ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • වට්ටක්කා 1kg
 • සුදු ළූණු  බික් 4ක්
 • කැකුළු හාල්  තේ හැඳි 1
 • පොල් මේස  හැඳි 1
 • ලියාගත් රතු ළූණු මේස හැඳි 1
 • උම්බලකඩ  කුඩු මේස හැඳි 1
 • අමු මිරිස් කරල් 3
 • කරපිංචා  ඉති 1
 • පොල් කිරි කෝප්ප
 • බැදගත් උළු හාල්
 • මිරිස් කුඩු
 • තුන් පහ කුඩු
 • ගම්මිරිස් කුඩු
 • සීනි මේස හැඳි 1
 • ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1
 • පොල් තෙල්

සාදන ආකාරය :

 • වට්ටක්කා සෝදා අඟලක් පමණ ඝනකමට කැබලි කපාගන්න.
 • දිය කිරි දමා  සියලු තුන පහ එක්කර ලුණු යොදා ලිප තබන්න
 • වට්ටක්කා ඉදුණු පසු, සුදු ළූණු, අබ, පොල් අඹරා උකු පොල් කිරි සමඟ එක් කර දිය කරන්න. එය දැන් වට්ටක්කා එකට එක්කරන්න.
 • හොඳින් නටන විට සීනි දමා තවත් රස ගන්නවන්න. පසුව තෙම්පරාදු කරන්න.
02 ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • වට්ටක්කා 1kg
 • කැකුළු හාල්  තේ හැඳි 1 පොල් මේස හැඳි 1
 • අබ තේ හැඳි 1
 • ලියා  ගත්  රතු ළූණු  මේස හැඳි 1
 • අමුමිරිස්  කරල් 2
 • සුදු ළූණු  බික් 3
 • පොල් කිරි කෝප්ප 1
 • බැදගත් උලුහාල් තේ හැඳි 1
 • පොල් තෙල්
 • මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1
 • කහ කුඩු තේ හැඳි 1
 • තුන පහ කුඩු මේස හැඳි 1
 • ගම්මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 1
 • ලුණු කුඩු මේස 1
 • රම්පෙ කරපිංචා

සාදන ආකාරය :

 • වට්ටක්කා සෝදා අඟලක් පමණ ඝනකමට කපා ගන්න
 • ලුණු ආදී සියලු කලමනා දමා  වට්ටක්කා මාලුව ලිප තබා ඉදෙන විට, බැඳ  අබරා ගත් පොල් ආදිය උකු කිරට මිශ්‍ර කරන්න.
 • හොඳට නටන විට තෙම්පරාදු කර ලිපෙන් ඉවත් කරන්න.
03 ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • වට්ටක්කා 1kg
 • කුරුඳු කැබලි 2
 • පොල් කිරි කෝප්පයක් ලියාගත් ළූණු මේස හැඳි 1
 • උම්බලකඩ මේස හැඳි 1
 • අමුමිරිස් මේස හැඳි 1
 • සුදු ළූණු බික් 2
 • බැදගත් උළු හාල් මේස හැඳි 1
 • පොල්තෙල්
 • කහ කුඩු මේස හැඳි 1
 • තුනපහ කුඩු මේස හැඳි 1
 • ලුණු කුඩු මේස හැඳි 1
 • කරපිංචා, රම්පෙ

සාදන ආකාරය :

 • වට්ටක්කා සෝදා අඟලක් පමණ ලොකුවට කපා ගන්න.
 • බඳුනක් ලිප තබා තෙල් රත්කර සුදු ළූණු, රතු ළූණු, රම්පෙ, කරපිංචා අමුමිරිස්, කුරුඳු එක්කර බැදෙනවිට මිරිස් තුන පහ කහ, ගම්බිරිස්, ලුණු. උම්බලකඩ උළුහාල් ආදිය දමා කලවම් කරන්න.
 • එයට වට්ටක්කා  ටික එක්කර කලවම් කර දියකිරි හෝ වතුර කෝප්ප එක හමාරක් පමණ දමා තැම්බෙන්න හරින්න.
 • හොදින් තැම්බුන පසු උකු කිරි සීනී හා බැදගත් තුනපහ කුඩු දමා ස්වල්ප වෙලාවකින් ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න

04 ක්‍රමය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • වට්ටක්කා කිලෝ ග්‍රෑම් 1
 • අබ තේ හැඳි 1
 • සුදුරු තේ හැඳි 1
 • කොත්තමල්ලි තේ හැඳි 1
 • ලියාගත් රතු ළූණු මේස හැඳි 1
 • උම්බලකුඩු කුඩු මේස හැඳි  1
 • අමු මිරිස් කරල් 2
 • සුදුලූනු බික් 4
 • බැද ගත් උළුහාල් තේ හැඳි භාගයක් පොල් තෙල්
 • කහ කුඩු
 • තුනපහ කුඩු
 • ගම්බිරිස් කුඩු
 • ලුණු කුඩු
 • රම්ප කරපිංචා

සාදන ආකාරය :

 • වට්ටක්ක සෝදා කෑලි වලට කපා මිරිස් තුනපහ කුඩු ලුණු හා වතුර දමා තැම්බෙන්න හරින්න.
 • හොඳින් තැම්බුණ පසු තෙල් ලිප දම එයට රතු ලූනු, සුදු ලූනු, අමු මිරිස් ලියා දමා බැදුණු පසු වට්ටක්කා එයට දමා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න.
 • ඉන් පසු අබ, සූදුරු, කොත්ත මල්ලි හා ගම්මිරිස් වට්ටක්කා ව්‍යංජනයට කලවම් කර මේසයට යවන්න

Share Now

Related Article