සමේ වර්ණයට ගැලපෙන තොල් ආලේපන තෝරා ගනිමු

Dec 5, 2019

හැම ලිප්ස්ටික් එකක්ම හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ලිප්ස්ටික් එකක් තෝරා ගනිද්දී තමාගේ සමේ වර්ණය ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගොඩක් වෙලාවට දෙතොල් ආලේපන වෙළඳ දැන්වීම් වල යොදා ගන්නේ පැහැපත් කාන්තාවන් පමණයි. ඉතින් වෙළඳ දැන්වීම් මඟින් ඉස්මතු කරවන ලිප්ස්ටික් වර්ණය හැමෝටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි Goodhousekeeping.lk තීරණය කළා ඔබට ගැලපෙන නිවැරදිම දෙතොල් ආලේපන වර්ණකය තෝරා ගන්නා ආකාරය ඔබට කියා දෙන්න.

Continue Reading Below

සමේ වර්ණයන් ප්රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් ගන්නවා.
  • Fair Skin (පැහැපත් සම)
  • Wheatish Complexion (තිරිඟු පැහැති සම)
  • Dusky Colour (අඳුරු සම)
  • Dark colour (තද අඳුරු සම)

සමේ වර්ණයට අමතරව undertones (අතේ නහර වල වර්ණය) ගැනත් ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි.

Warm Undertone

ඔබේ අතේ පෙනෙන නහර කොළ පැහැති නම් ඔබට ඇත්තේ Warm Undertone එකකි.

Cool Undertone

ඔබේ අතේ පෙනෙන නහර නිල් පැහැති නම් ඔබට ඇත්තේCool Undertone එකකි.

සමේ වර්ණය සහ Undertone එකට අනුව ඔබට ගැලපෙන ලිප්ස්ටික් වර්ණය තෝරා ගන්නේ මෙහෙමයි.

1 Fair Skin (පැහැපත් සම)

අඳුරු පැහැති ලිප්ස්ටික් නම් ඔබට කොහොමටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් පැහැපත් සහ අඳුරු බව අතර ඇති වර්ණ ඔබට හොඳින් ගැලපේ. Apricot, ලා දුඹුරු, තැඹිලි සහ Coral වැනි වර්ණයන් ඔබට හොඳින් ගැලපෙනවා.

පැහැපත් සමක් හිමි Warm Undertone අය සඳහා coral සහ peach වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

පැහැපත් සමක් හිමි Cool Undertone අය සඳහා mauve සහ mocha වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

2 Wheatish Complexion (තිරිඟු පැහැති සම)

මේ සම ලා දුඹුරු පැහැතියි. මෙය පැහැපත් සහ අඳුරු බව අතර පිහිටන වර්ණයකි. මේ සමට දුඹුරු පැහැයේ සිට පීච් පැහැය දක්වා ලිප්ස්ටික් වර්ණයන් භාවිතා කළ හැකියි.

තිරිඟු පැහැති සමක් හිමි Warm Undertone අය සඳහා bronze, cinnamon සහ copper වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

තිරිඟු පැහැති සමක් හිමි Cool Undertone අය සඳහා bronze, රතු සහ රෝස වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

3 Dusky Complexion (අඳුරු සම)

අඳුරු සමක් හිමි යුවතියකට දුඹුරු සහ Berry වර්ණයන්ගෙන් යුක්ත වූ ලිප්ස්ටික් හොඳින් ගැලපෙනවා.

අඳුරු සමක් හිමි Warm Undertone අය සඳහා දුඹුරු සහ Berry වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

අඳුරු සමක් හිමි Cool Undertone අය සඳහා brick red, brownish red සහ caramel වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

4 Dark Complexion (තද අඳුරු සම)

තද අඳුරු සමක් පිහිටි යුවතියකට දුඹුරු, දම් සහ රතු පැහැති ලිප්ස්ටික් වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

තද අඳුරු සමක් හිමි Warm Undertone අය සඳහා copper, walnut, bronze සහ honey වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

තද අඳුරු සමක් හිමි Cool Undertone අය සඳහා cruby red සහ wine වර්ණයන් හොඳින් ගැලපෙනවා.

Share Now

Related Article