ලිප්ස්ටික් ගල්වා පිරිපුන් දෙතොලක් මවන්නේ මෙහෙමයි

Jul 18, 2019

සිහින් දෙතොලකට පිරිපුන් පෙනුමක් ලබා ගන්න ලිප්ස්ටික් ගැල්වීම මඟින් හැකියි. හැබැයි ඒකට නිවැරදි ක්රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නට සිදු වෙනවා. ආලේපන ගැල්වීමේදී ක්රමානුකුලව සහ ඉවසීමෙන් එය කල යුතුයි. ඉතින් අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ එවැනි ක්රම කීපයක් පිළිබඳවයි.

Continue Reading Below

1 ක්‍රමය

2 ක්‍රමය

3 ක්‍රමය

Share Now

Related Article