මෙය විලාසිතා පිලිබඳ අතිශයින්ම සැලකිලිමත් කාන්තාවන්ට පමණයි!

Apr 26, 2016

කාන්තාවන් අතර දකින්නට හැකි පියයුරු ස්වභාවයන් 7ක් සහ ඒවාට වැඩියෙන්ම ගැළපෙන තිසර පට මොනවාද යන්න පිලිබඳ අප මීට පෙර ඔබ වෙත ලිපියක් ගෙන ආවා.

Continue Reading Below


මේ ලිපියෙන් කාන්තාවන්ගේ පසුපස ප්‍රදේශයේ ස්වභාවයන් 5ක් තමයි විස්තර කරන්නට යන්නේ. යට ඇඳුම් තෝරාගැනීමේදී ඔබට මෙම දැනුම ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වනවා නොඅනුමානයි.


හතරැස් හැඩය

ඔබට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ boy shorts, thongs, bikini සහ tanga වර්ගයේ යට කලිසම්. කකුල් ඇතුළු කරන ස්ථානයන්හි ඉලාස්ටික් අල්ලා ඇති යට කලිසම් තෝරාගන්නට එපා.


වී අකුරේ හැඩය

ඔබට වඩාත් සුදුසු වන්නේ තට්ටම් වැසෙන ලෙස ඇති යට කලිසම්. Boy shorts, hipsters, briefs ආකාරයේ යට කලිසම් ඔබගේ පසුපස පෙදෙසේ හැඩයට මනාව ගැලපෙනවා.


ඒ අකුරේ හැඩය

පිරුණු කලවා යුගලක් තිබෙන නිසා මෙවන්නියන්ට සුදුසු වන්නේ ගැඹුරට කැපු යට කලිසම් වර්ගයි. Thongs, bikini, tanga වගේම boy short වර්ගයේ යටකලිසම් උචිතයි.


රවුම් හැඩය

තට්ටම් ප්‍රදේශය හොඳින් වැසෙන පරිදි මසා ඇති යට කලිසම් මෙවැන්නියන් ඇඳිය යුතුයි.


ඉහලට යොමුවුණ හදවතේ හැඩය

ගැඹුරට කපා නොමැති boy shorts, bikinis හා hipsters වර්ගයේ යට කලිසම් ඇඳීම මෙවන්නියන්ගේ සිරුරේ හැඩය මනාව ඉස්මතු කර පෙන්වීමට සමත්වනවා.

Share Now

Related Article