ඕවලාකාර මුහුණකට හොඳින් ගැලපෙන හිසකෙස් විලාසිතා 10ක්

Apr 18, 2016

ඔබට ඇත්තේ ඕවලාකාර හැඩයේ මුහුණක්ද? ඕවලාකාර හැඩයක් ඇති මුහුණකට අමුතුවෙන් හිස කෙස් විලාසිතා පිලිබඳ සිතා මහන්සි වෙන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ බොහෝ හිසකෙස් විලාසිතා එවන් හැඩයේ මුහුණකට හොඳින් ගැලපෙන නිසායි. මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ ඕවලාකාර මුහුණක හැඩය සහ අඟපසඟ හොඳින් ඉස්මතු වී පෙනෙන ආකාරයේ හිසකෙස් විලාසිතා කිහිපයක්.

Continue Reading Below
Share Now

Related Article