රැකියාවකට අයදුම් කිරීමේදී ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන CV එක එහෙමත් නැත්නම් Curriculum Vitae එක ඔබටම අනන්‍ය වූ ආකාරයකට සකසා ගැනීමෙන් ඔබට අත්වන්නේ ඉමහත් වාසියක්. රැකියාව සඳහා ඉල්ලුම් කරන සිය ගණනක් වූ පිරිස අතරින් ඔබ කැපී පෙනීමට එය හේතුවක් වේවි. එම නිසා ඔබ ඔබේ CV එක නිර්මාණය කරනවිට පහත කරුණු පිලිබඳ සැලකිලිමත් වීම වැදගත් වනවා.

fb-like-beg


ඔබ අයදුම් කරන රැකියාවේ ස්වභාවය අනුව CV එකේ මද වශයෙන් වෙනස්කම් සිදු කරන්න.

එකම CV එක සෑම රැකියා ස්ථානයටම යවනවාට වඩා ඔබ අයදුම් කරන රැකියාව සඳහා අවශ්‍ය ඔබ සතුව පවතින කුසලතා හා සුදුසුකම් ඉස්මතුවන පරිදි සකසන ලද CV එකක් ඒ රැකියා ස්ථානවලට යැවීම සුදුසුයි.


හැකිතාක් සරලව ඉදිරිපත් කරන්න.

උපරිම A4 පිටු 2 කින් යුතු CV එකක් ඉදිරිපත් කිරීමයි ඔබ විසින් කල යුතු වන්නේ. පිටු ගණන වැඩි වනවා කියන්නේ කියවීමට දිගු කාලයක් ගත බව සහ කියවීම වෙහෙසකර කටයුත්තක් වන බවයි. එය අවාසිදායක වන්නේ ඔබටමයි. එමෙන්ම ඒ සඳහා සරල භාෂා ශෛලියක් යොදා ගන්න.


අමතක නොකර ඉදිරිපත් කළ යුතු ප්‍රධාන කරුණු.

  • නම
  • ලිපිනය
  • ජංගම දුරකථන අංකය
  • විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
  • ඔබ විසින් පෙන්වා ඇති වෘත්තීමය සමාජ ජාල හැසිරීම්. (උදා : LinkedIn ගිණුමේ සබැඳිය)
  • අවශ්‍යනම් ඔබේ ඡායාරූපයක්

ඔබ විසින් ලබාගෙන ඇති ජයග්‍රහණ

ඔබගේ ඉලක්ක හා අරමුණු කරා යාමේදී අත්පත් කරගත් ජයග්‍රහණ පිලිබඳ සරල විස්තරයක් ඇතුලත් කරන්න. නමුත් ඒ සියලුම විස්තර අවංකව ඉදිරිපත් කරන්න වග බලාගන්න.


සෑමවිටම යාවත්කාලීන (up – to – date) තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න.

මෙයින් වැඩිම වාසිය අත්වන්නේ ඔබටමයි. යාවත්කාලීන වූ තොරතුරු ඇතුලත් CV එකක් ඔබ සතුව ඇත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා රැකියාවකට අයදුම් කිරීමේදී එය ඔබට විශාල පහසුවක් වේවි.


ඇතුලත් කළ කරුණු හොඳින් නැවත නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ව්‍යාකරණ දෝෂ, අක්ෂර දෝෂ CV එකක තිබිය යුතු නැහැ. එම නිසා එය හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලීමේ වගකීම ඔබ සතුයි.

SHARE