ගො

ඩක් ලස්සන යුවතියක් රූපවාහිනිය හරහා ඇවිත් “මම ගාන්නේ මේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයයි. මගේ රූමත් බවේ රහස එයයි” කියූ ගමන් කි දෙනෙක් එම නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්නට පෙළඹෙනවාද? ඒත් ඔවුන් කියන්නේ සත්‍යයක් කියලා ඔබට කෙතරම් දුරට විශ්වාසද? ඉතින් අද අපි මේ සටහන ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

 


fb-like-beg


 

1 Bella Hadid

2 Sasha Luss

3 Lindsey Wixson

4 Diane Kruger

5 Maryna Linchuk

6 Charlotte Casiraghi

SHARE