මේ මොහොතේදී අපි ගන්න ඡායාරූප ටික කලක් ගත වූ පසු ඉතාම වටිනා මතකයන් එහෙමත් නැත්නම් සිහිවටනයන් බවට පත් වනවා. ඒ නිසා අපි කවුරුත් ලස්සනට. හැඩට ඡායාරූප වලට පෙනී සිටින්න තමයි කැමති. ලෝ ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පිණි ජෝඩී බෝල් ‘ඡායාරූපවලට පෙනී සිටීමේ කලාව’ කරුණු හයක් ඔස්සේ විස්තර කරනවා.

fb-like-beg


සැහැල්ලු ඉරියව්වකින් සිටීම


ශරීරය කැමරාව දෙසින් මදක් පසෙකට හැරවීම


දෑත් මනා ඉරියව්වකින් තබා ගැනීම


උරහිස් මදක් ඇල කිරීම.


දණහිසක් මදක් නැවීම


හිස මදක් පසෙකට හැරවීම

SHARE