මෙය අදාළ වන්නේ කා හට ද?

ශ්‍රී ලාංකික දෙමව්පියන්ට (අවම වශයෙන් දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයකු වත් ශ්‍රී ලාංකික විය යුතුය) ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී උපන් දරුවන්ට දරුවාගේ පුරවැසිභාවය තහවුරු කිරීම සඳහා උපතේ සිට අවම වශයෙන් වසරක් වත් ඇතුලත මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

වසරක් ඇතුලත දරුවාගේ උපත ලියාපදිංචි කිරීමට නොහැකි වුවහොත් සිදුවනුයේ කුමක් ද?

උපත ලද දිනයේ සිට වසරක් ඇතුලත උපත ලියාපදිංචි කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් වසරකට නිශ්චිත මුදලක් බැගින් දඩයක් පනවනු ඇත.

සම්පූර්ණ කළ ඉල්ලුම්පත්‍රය සමග භාරදිය යුතු ලිපිලේඛන මොනවාද ?

 1. දරුවාගේ උපත සිදු වූ රටෙන් නිකුත් කළ උප්පැන්න සහතිකය (උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නොමැති නම්, එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක් ඇමිණිය යුතුය)
 2. ශ්‍රී ලංකාවේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිකුත් කළ කොන්සල් කාර්යාල උප්පැන්න සහතිකය හෝ පහත දත්ත සහිත ළඟම ඇති ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයෙන් නිකුත් කළ ලිපිය.
 • දරුවාගේ නම
 • උපන් දිනය
 • ස්ත්‍රී / පුරුෂ භාවය
 • පියාගේ නම
 • පියාගේ ජාතිය
 • මවගේ විවාහයට පෙර නම
 • මවගේ ජාතිය
 1. දෙමව්පියන්ගේ උප්පැන්න සහතික
 2. ඉල්ලුම්කරු (පියා හෝ මව) ලියාපදිංචි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියකු නම් අදාළ සහතිකය.
 3. දෙමව්පියන්ගේ විවාහ සහතිකය
 4. දරුවාගේ උපත සිදු වූ අවස්ථාවේ විදේශික පදිංචිය තහවුරු කිරීම සදහා දෙමව්පියන් භාවිතා කළ ගමන් ලිපිලේඛන හා වීසා.
 5. ඉල්ලුම්කරු (පියා/මව) දරුවාගේ උපත සිදුවන අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව හැර වෙනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා නොතිබූ බවට කළ ප්‍රකාශය.

සටහන : 2-7 සඳහා ලිපිලේඛන වල මුල් පිටපත් සමග ඡායා පිටපත් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
fb-like-beg

ඉල්ලුම්පත්‍රයක් ලබාගත හැකි ස්ථානය.

 1. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පුරවැසි අංශය, අංක. 41, ආනන්ද රාජකරුණා මාවත, කොළඹ 10.
 2. පදිංචි රටේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලය.
 3. ඉල්ලුම්පතේ මුද්‍රිත පිටපතක් ලබාගැනීමට මෙම ස්ථානය ක්‍රියා කරවන්න.

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරවැසි අංශය ඉල්ලුම්පත් පරීක්ෂා කර ඉල්ලුම්කරුට යැවීම සඳහා සහතික පත්‍ර අදාළ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයට තැපැල් කරනු ඇත.

සැකසුම් ගාස්තු පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීමට මෙම ස්ථානය ක්‍රියා කරවන්න.

ඉල්ලුම් පත්‍රය භාරදිය හැක්කේ කෙසේද ?

 1. නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් අවශ්‍ය කරන ලිපි ලේඛන මුල් පිටපත් හා ඡායා පිටපත් සමග කොළඹ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පුරවැසි අංශයට භාර දෙන්න.
 2. දරුවාගේ උපත සිදු වූ රටේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලය හරහා නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත් අවශ්‍ය ලිපිලේඛන හා ඒවායේ පිටපත් සමග ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සටහන:

 • දරුවාගේ උපතේ සිට වසරක් ඇතුලත උපත ලියාපදිංචි කළ යුතුය. ඊට අපොහොසත් වුවහොත් දඩයක් පනවනු ඇත.
 • විදේශගත ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලයක් හරහා ඉල්ලුම්පත් භාර දෙන විට දූත මණ්ඩලයේ බලයලත් නිලධාරියකු මගින් සියලු ලිපිලේඛන සහතික කරගත යුතු අතර එම නිලධාරියාගේ අත්සන සහ රබර් මුද්‍රාව එහි සටහන් විය යුතුය.

(උපුටා ගැනීම : ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය)

SHARE