ගෙල වට පොට බඳින ක්‍රමය (Neck Wrap Style)

මේ ක්‍රමය නම් ටිකක් අමුතුයි වගේ හිතෙයි. ඒත් සාරි පොට කරදරයක් කියල හිතෙන අයට මේ ක්‍රමය හොඳින් ගැලපෙනවා.

මුලින්ම සාමාන්‍ය විධියට සාරිය සිරුර වටේ ඔතාගෙන සායට යට කරගන්න. ඊළඟට සාමාන්‍ය පරිදිම සාරියට රැලි සකස් කර එයත් සායට යට කර ගන්න. ඊළඟට සාරි පොට උරහිසින් පිටුපසට දමා නැවත ඉදිරිපසටගෙන ගෙල වටේ ඔතාගන්න. පහත වීඩියෝව බලන්න.


fb-like-beg


සමනල ක්‍රමය (Butterfly Style)


මේකත් සාමාන්‍ය සාරිය වගේමයි. ඒත් මේ ක්‍රමයේදී සාරි පොටේ රැලි ඉතාම හීනියට සකසා ගන්න ඕන. පහත වීඩියෝවෙන් ඒක පැහැදිලි වේවි.

SHARE