මි

ටි යුවතියන්ගේ එකම සිහිනය උස යාම වෙන්න පුළුවන්. වයස ගත වීමත් සමඟ උස යාමේ ප්‍රමාණය සහ හැකියාව හීන වෙනවා. මේ නිසා උස යාමට සිහින දකින යුවතියකට පුළුවන් මේ ව්‍යායාම අද සිටම පටන් ගන්න.

 


fb-like-beg


6. Hopping With One Leg

මෙම ව්‍යායාමය ඉතා සරලයි. මෙමඟින් දෙපා ශක්තිමත් වීමත්, හෝර්මෝන වර්ධනය වීමත් සිදු වෙනවා. 

 

7. Pilates Roll Over

මෙය උස වැඩි කර ගැනීමට උපකාරී වන හොඳ ව්‍යායාමයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකියි. 

 

8. Forward Spine Stretch

බිම දෙපා දිගු කර වාඩි වී, අත් වලින් දෙපයේ ඇඟිලි ඇල්ලීමට උත්සාහ කිරීම මෙහිදී සිදු කරනවා. 

 

9 Forward Bend

දෙපා ලන් කර කෙලින් සිට ගන්න. ඉන්පසුව දණහිස් නවන්නේ නැතිව නැමී, පොලවේ අත් තබන්න. 

 

10 Standing Vertical Stretch

මෙම ව්‍යායාමය මඟින් ඔබේ මාංශ පේශි ශක්තිමත් වන අතර, උස වැඩි කර ගැනීමට උපකාර කරනවා.

 

SHARE