මි

ටි යුවතියන්ගේ එකම සිහිනය උස යාම වෙන්න පුළුවන්. වයස ගත වීමත් සමඟ උස යාමේ ප්‍රමාණය සහ හැකියාව හීන වෙනවා. මේ නිසා උස යාමට සිහින දකින යුවතියකට පුළුවන් මේ ව්‍යායාම අද සිටම පටන් ගන්න.

 


fb-like-beg


1 Bar Hanging

දණහිස් නවා බාර් එකක එල්ලීමෙන් ඔබේ කොඳු ඇට පෙළ ස්වල්ප වශයෙන් ඇදීමකට ලක්වෙනවා. එකවර උස නොගියත් කාලයත් සමඟ අඟල් 2ක් පමණ උස වැඩි කර ගත හැකියි. 

2 Dry Land Swim

මුනින් අතට දිගා වී, මෙම ව්‍යායාමය දිනකට විනාඩි 20ක් පමණ සිදු කරන්න.

3 Pelvic Shift

උරහිස් සහ අත් තදින් පොලවේ ස්පර්ශ වන සේ තබා ගෙන, පසුපස ඔසවන්න. මෙම ඉරියව්වේ තත්පර 30ක් පමණ සිටින්න. 

4 Cobra Stretch

මෙමඟිනුත් සිදු වන්නේ ඔබේ කොඳු ඇට පෙළ සියුම් ඇදීමකට ලක් වීම මඟින් ඔබේ උස වර්ධනය වීමයි. මෙම ඉරියව්වෙන් තත්පර 5 – 30 අතර කාලයක් සිටින්න.

5 Super Cobra Stretch

මෙම ඉරියව්වෙන් තත්පර 10 – 20 අතර කාලයක් සිටින්න. මෙහිදී ඔබේ නිකට පපුවට කෙලින් තිබිය යුතුයි.

SHARE