කෑ

ම මේසය නිවැරදිව සකසන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒත් බොහෝ දෙනෙක් මේ ගැන එච්චරම උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මේ නිවැරදි ක්‍රමය මතක තියා ගන්න අපහසුයි කියලත් ඔබට හිතිලා ඇති. නමුත් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන මේ ක්‍රම මතක තියා ගන්න හරිම පහසු බව අපි අවධාරණය කරලා කියන්න කැමතියි. ඔබට හැමදාම වැදගත් දේවල් කියා දෙන වෙබ් අඩවියක් විදිහට gooodhousekeeping.lk අපි තීරණය කළා ඔබට මේ ගැන පාඩම් මාලාවක් ඉදිරිපත් කරන්න.

 


fb-like-beg


 

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව අංක 1

 

Table Setting Rules වල මුලිකම ක්‍රමවේදය එදා අපි ඔබට කියා දුන්නා. එය ඔබට මතක නම්, මේ rules ටික මතක තියා ගන්න හරිම පහසු වේවි.

ඉහත රූපයේ ඇති උපකරණ පිලිවෙලින් මෙහෙමයි.

(a) Service Plate

(b) Butter Plate

(c) Dinner Fork

(d) Fish Fork

(e) Salad Fork

(f) Dinner Knife

(g) Fish Knife

(h) Salad Knife

(i) Soup Spoon or Fruit Spoon

(j) Oyster Fork (පිඟානේ දකුණු පැත්තෙන් තියන එකම ගෑරප්පුව මෙයයි)

(k) Butter Knife

(l) Glasses

(m) Napkin

 

මේ රූපයේ ගෑරප්පු කීපයක්ම තිබෙනවා ඔබට පෙනෙනවා ඇති. ලොකුම ගෑරප්පුව තියන්න ඕනේ මැද්දෙන්. අනිත් ගෑරප්පු තියන්නේ ඔබ ආරාධිතයාට සැලඩ් එකක්, මාළු වගේ දෙයක් පිළිගන්වන්න අදහස් කරනවා නම් තමයි.

ඉහත රූපයේ නම් ගෑරප්පු තියලා තියෙන්නේ ආහාර පිළිගන්වන්නට නියමිත පිළිවෙලටයි. මුල්ම ගෑරප්පුව මාළු සඳහාත්, දෙවන විශාල ගෑරප්පුව ප්‍රධාන ආහාරය වෙනුවෙනුත්, තුන් වන ගෑරප්පුව සැලඩ් වෙනුවෙනුත්ය.

 

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-1 කොටස

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-2 කොටස

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-3 කොටස

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-4 කොටස

 

SHARE