අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය,

 • වතුර/සෝදා කෝප්ප 4 ( 250ml)
 • පුහුල් පෙති 5ක් පමණ
 • සීනි කෝප්ප ¼ක්
 • දෙහි ගෙඩි 4ක යුෂ
 • දෙළුම් ඇට ස්වල්පයක්
 • මිංචි කොළ
 • අයිස් කැට
 • අවශ්‍යනම් පමණක් රම් ස්වල්පයක්

සාදාගන්නා අයුරු,

 • පුහුල් පෙති හතරක් කුඩා කැබලි වලට කපා හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. අනෙක් පුහුල් පෙත්තද කුඩා කැබලි වලට කපා පසෙකින් තබා ගන්න.

 • දෙහි යුෂ හා සීනි හොඳින් මිශ්‍රකරගෙන එයට මිංචි කොළ ස්වල්පයක්ද එකතු කරගන්න.

 • බ්ලෙන්ඩර් කරගත් පුහුල් යුෂ හා දෙහි යුෂ මිශ්‍ර කරගෙන ජලය/සෝඩා ද එයට එක් කරගන්න.
 • වීදුරුවක බාගයක් අයිස් කටවලින් පුරවාගෙන ඉතිරිට පිළියෙළ කරගත් පුහුල් ලෙමනේඩ් දමාගන්න.

 • කපා ගත කුඩා පුහුල් කැබලි, දෙළුම් ඇට හා මිංචි කොළද එයට දමා පිළිගන්වන්න

fb-like-beg


SHARE