ච්චාරු කියන්නේ අපි කව්රුත් කන්න ආස දෙයක්. කියද්දීම කටට කෙළ උනනවා නේද ? අපි හිතුවා කෑම වට්ටෝරු අතරේ එදිනෙදා පේමන්ට් එකේ දකින කටට කෙළ උනන අච්චාරු හදන්න කියා දෙන්න.

fb-like-beg


01. ඇඹරැල්ල අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • පැසුණු ඇඹරැල්ල ගෙඩි 06
 • අඹරාගත් අබ මේස හැදි  01
 • විනාකිරි මේස හැඳි 01
 • අඹරාගත් ගම්බිරිස්, මිරිස් මේස හැඳි 01
 • සිනි තේ හැඳි  01
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 01

සාදන ආකාරය :

 • ඇඹරැල්ල ගෙඩි සුද්ද කර කෑලිවලට කපා තලා ගන්න.
 • මිරිස්, ගම්මිරිස්, අබ එයට දමා කලවම්කරන්න. දැන් ලුණු, විනාකිරි, සීනි එක්  කරන්න.

02. වෙරළු අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • පැසුණු වෙරළු ගෙඩි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
 • අඹරාගත් අබ මේස හැදි  01
 • විනාකිරි මේස හැඳි 01
 • අඹරාගත් ගම්බිරිසි, මිරිස් මේස හැඳි 01
 • සිනි තේ හැඳි  01
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි 01

සාදන ආකාරය :

 • වෙරළු ගෙඩි ගලේ තබා තලා ලුණු මිශ්‍ර වතුරේ දමා තම්ඹා ගන්න
 • වතුර බේරුණු පසු විනාකිරි ස්වල්පයකට අඹරාගත් අබ, ගම්මිරිස්, මිරිස් හා සීනි යොදා වෙරළුත් දමා කලවම් කර ලුණු මිශ්‍ර කරන්න.

03. ඉදුණු වෙරළු අච්චාරුව

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • ඉදුණු වෙරළු ගෙඩි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
 • මිරිස් කුඩු තේ හැඳි  01
 • සිනි තේ හැඳි 01
 • විනාකිරි තේ හැඳි 01
 • ලුණු කුඩු තේ හැදී 01

සාදන ආකාරය :

මේ සියල්ල එකට දමා අඹරාගන්න. අවශ්‍යනම් පමණක් කොච්චි එක කරන්න.

04. අඹ – අන්නාසි අච්චාරු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

 • පැසුණු අඹ ගෙඩි 02
 • පැසුණු අන්නාසි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට
 • ගම්බිරිස් කුඩු මේස හැඳි 01
 • අඹරාගත් අබ මේස හැඳි 01
 • විනාකිරි
 • කහ කුඩු තේ හැඳි  01
 • සිනි තේ හැඳි 01
 • ලුණු කුඩු තේ හැඳි  01

සාදන ආකාරය :

 • අඹ හා අන්නාසි ලෙලි ඉවත් කර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න.
 • ඉන් පසු ඉහත ද්‍රව්‍ය සියල්ලම දමා විනාකිරි සමඟ කලවම් කර හොඳින් වසා  තබන්න.
SHARE