බට ඇත්තේ ඕවලාකාර හැඩයේ මුහුණක්ද? ඕවලාකාර හැඩයක් ඇති මුහුණකට අමුතුවෙන් හිස කෙස් විලාසිතා පිලිබඳ සිතා මහන්සි වෙන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ බොහෝ හිසකෙස් විලාසිතා එවන් හැඩයේ මුහුණකට හොඳින් ගැලපෙන නිසායි. මේ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ ඕවලාකාර මුහුණක හැඩය සහ අඟපසඟ හොඳින් ඉස්මතු වී පෙනෙන ආකාරයේ හිසකෙස් විලාසිතා කිහිපයක්.

fb-like-beg
SHARE